Alternator

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Alternator

آلترناتور بخشی از ژنراتور است که خروجی الکتریکی را از ورودی مکانیکی عرضه‌شده توسط موتور تولید می‌کند. اجزای آلترناتور باهم کار می‌کنند و باعث حرکت نسبی بین میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی می‌شوند که به نوبه خود الکتریسیته تولید می‌کنند. جزء ثابت آلترناتور استاتور نامیده می‌شود که شامل مجموعه‌ای از رساناهای الکتریکی در کوئل و روی یک هسته آهنی است. جزء متحرک آلترناتور روتور یا آرماتور نامیده می‌شود که میدان الکتریکی چرخشی را به سه روش تولید می‌نماید.

1. توسط القاء: به عنوان آلترناتورهای بدون جاروبک شناخته می‌شوند و معمولاً در ژنراتورهای بزرگ استفاده می‌شود.
2. توسط مغناطیس پایا: در ژنراتورهای کوچک معمول است.
3. توسط محرک: محرکی با منبع کوچکی از جریان DC است که به روتور از طریق مونتاژ حلقه‌‌های لغزش و برس متصل است.
روتور میدان مغناطیسی متحرکی را در اطراف استاتور تولید می‌کند که تفاوت ولتاژ را بین سیم‌پیچ‌های استاتور القاء می‌کند. این خروجی، جریان متناوب AC را از ژنراتور تولید می‌نماید.

soner ups