Cold start

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Cold start

قابلیت شروع به کار دستگاه با باتری را Cold start یا DC start می‌گویند.

مترادف: روشن شدن با باتری
soner ups