Hot swap

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Hot swap

قابلیت Hot swapping تکنولوژی است که در یوپی‌اس، می‌توان بدون خاموش کردن دستگاه، باتری یا ماژول آن را تعویض و با باتری و ماژول سالم جایگزین نمود؛ بدون اینکه وقفه‌ای در عملکرد نرمال آن ایجاد شود.

soner ups