مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

حداکثر ظرفیت نیروگاه خورشیدی قابل احداث توسط مشترکین

 

حداکثر ظرفیت نیروگاه خورشیدی قابل احداث توسط مشترکین محدود به ظرفیت انشعاب کنتور برق آنهاست.

که در جدول زیر به طور مجزا قابل مشاهده است:

 

آمپراژ کنتور

نوع انشعاب

حداکثر ظرفیت نیروگاه

15 آمپر

تکفاز

3 کیلووات

25 آمپر

تکفاز

5 کیلووات

32 آمپر

سه فاز

20 کیلووات

100 آمپر

سه فاز

60 کیلووات

170 آمپر

سه فاز

100 کیلووات

soner ups