مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

نمونه فرصت های سرمایه گذاری در نیرو گاههای خورشیدی

 

چند نمونه فرصت سرمایه گذاری جهت بهره برداری سیستم و نیروگاه خورشیدی در نیرو گاههای خورشیدی

 

ردیف

شرح فنی

3kw

5kw

10kw

20kw

100kw

1Mw

1

مساحت مورد نیاز در پشت بام مسطح(مترمربع)

35

58

116

175

1160

11600

2

مساحت مورد نیاز در پشت بام شیروانی(مترمربع)

21

35

70

140

700

7000

3

هزینه های تقریبی سرمایه گذاری(میلیون تومان)

16.5-19.5

24.5-30.5

49-65

89-105

449-510

4490-5100

4

میانگین میزان درآمد ماهانه(تومان)

360000

600000

1200000

2000000

10000000

100000000

5

تعداد سالهای بازگشت سرمایه

3تا4

3تا4

3تا4

3تا4

2.5تا3.5

2.5 تا3.5

سال 1396

soner ups