VFI

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
VFI

خلاصه شده عبارت Voltage & Frequency Independent به معنی ولتاژ و فرکانس دامنه مستقل از ورودی می‌باشد.

soner ups